Collectief ParkTrust

Het is mogelijk om een collectief contract af te sluiten met ParkTrust zodat de parkmanager centraal aanspreekpunt wordt voor alle bedrijven die gevestigd zijn op het gedefineerde bedrijventerrein. De werkzaamheden die ParkTrust zou kunnen uitvoeren zijn:

1. Schouw van het gebied
Afhankelijk van de wens inspecteert ParkTrust het gebied op dagelijkse of wekelijkse basis. We zien toe op een juiste werking van de beveiliging, kijken beelden uit, etc. Kortom het in de gaten houden van het gebied met een politie-oog

2. Acties en maatregelen
We zorgen dat het terrein een nette en schone indruk maakt. Zwerfafval wordt aangepakt. Bij misstanden wordt direct actie ondernomen. Indien nodig worden ondernemers aangesproken op hun gedrag (vervuiling, parkeren e.d.). Er wordt tevens een oplossing gezocht voor eventuele ergernissen van ondernemers ten aanzien van de openbare ruimte, bijvoorbeeld:
  • Afvalmanagement;
  • Vervoersmanagement en bereikbaarheid;
  • Kwaliteit van de openbare wegen;
  • Kwaliteit van het openbaar groen;
  • Verkeersonveilige situaties;
  • Parkeerproblematiek;
  • Openbare verlichting;
  • Geluidshinder;
  • Kwaliteit van de riolering/afwatering;
  • Bewegwijzering ..

3. Facilaire dienstverlening
De parkmanager invenatariseert de behoeften van individuele ondernemers en bij voldoende animo kunnen op verzoek van de ondernemers gezamelijke contracten worden afgesloten. Zie eerder genoemde voorbeelden bij senario 1

4. Intermediair
Samenwerking is het speerpunt voor succesvol parkmanagement. Los van verantwoordelijkheden is een slechte (of geen) communicatie dikwijls de oorzaak van een traag op gang komend beleid. Een tussenpersoon die het vertrouwen heeft van alle partijen (ondernemers onderling en ondernemers versus instanties) kan daarin veel bereiken. Bemiddeling is een sterke kant van ParkTrust. Onze parkmanagers zijn professionals uit de praktijk, die het gebied waarin zij werkzaam zijn goed kennen. Zij kennen de mentaliteit van de omgeving, de bedrijfscultuur en de situatie van de openbare ruimte. Zij hebben allen een achtergrond als politie- of beveiligingsbeambte.

5. Rapportage en procesbewaking
Partners en verantwoordelijken worden geïnformeerd over de stand van zaken en actiepunten. Acties worden opgevolgd, gecontroleerd en gerapporteerd middels een uniek online rapporteer- en waarschuwingssysteem. Terugkoppeling naar partners vindt zowel in overlegsituaties plaats als online.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.